3a. De oplossingsgerichte therapie

 

De (kortdurende) oplossingsgerichte therapie

De kortdurende oplossingsgerichte therapie is ontwikkeld door Insoo Kim Berg1,2 en Steve de Shazer en hun collega’s van het Brief Family Therapy Center in Milwaukee.
De wortels liggen in de gezinstherapie van de Palo Alto groep met onder andere Paul Watzlawick en in het werk van Milton H. Erikson.
Empowerment
De oplossingsgerichte methodiek kan gezien worden als een van de best uitgewerkte methodische vertalingen van de empowerment gedachte. Empowerment heeft zowel betrekking op het verkrijgen en uitoefenen van macht (emancipatie) als op het individuele gevoel van kracht (competentie).

 

Oplossingsgerichte therapie  is in zijn praktische uitwerking een methodische manier van vraagstelling waarmee de therapeut de eigen krachten van de cliënt bloot kan leggen. Maar het is ook meer. Het is een visie op mensen en hulpverlening.
Wat betekent oplossingsgericht.
Denken in oplossingen in plaats van in problemen, dus gericht zijn op een oplossing, kijken naar de toekomst, waarin het probleem zich niet meer voordoet of in dien mate dat u er geen last meer van heeft. Het probleem is behapbaar en u ervaart verlichting.
Denken in oplossingen betekent niet dat een probleem niet helder gemaakt wordt. Het gebeurt op een andere manier. De oplossingsgerichte therapeut stelt andere vragen, waaronder de wondervraag en vragen naar uitzonderingen, momenten waarop kleine stukjes van het wonder zich voordoen. Geen enkel probleem is er altijd. Wat denkt en doet u anders als het probleem er even niet is.
De oplossingen liggen binnen u zelf, dus wat kan de u doen, waardoor het probleem verdwijnt. U concentreert zich op de situatie in de toekomst waarin de problemen niet meer bestaan: wat is er anders, hoe voel je je, wat denk je, wat doe je anders, kortom hoe ziet je leven er dan uit.
Het is dan ook voor de therapeut niet noodzakelijk de oorzaak of de functie van de psychopathologie te kennen.
De therapeut zal u gidsen bij de ontdekkingstocht naar uw sterke kanten, hulpbronnen, en hoe deze zijn te gebruiken bij het oplossen van de problemen.
Samen wordt er gekeken naar wat er veranderd kan worden en wordt er gezocht naar positieve uitzonderingen. Deze worden verder uitgebouwd, waardoor veranderingen beklijven. Het gaat tenslotte om de oplossingen die u zelf aandraagt.

Wat betekent kortdurend?
Men spreekt van kortdurende of korte therapie als er sprake is van minder dan 20 sessies. Er zijn de afgelopen decennia veel kortdurende therapieën ontwikkeld. Om enkele te noemen: Cognitieve therapie, Directieve therapie, Gedragstherapie, NLP. Er wordt
taakgericht, klachtgericht, probleemgericht gewerkt. Er is een 5 gesprekkenmodel ontwikkeld en er wordt gebruik gemaakt van protocollaire behandelingen.
Ook de oplossingsgerichte therapie is een kortdurende therapie, die zich van hierboven genoemde therapievormen onderscheidt , doordat er oplossingsgericht en dus doelgericht gewerkt wordt.
In deze therapie betekent kort ‘niet langer dan nodig is’. Als het u lukt oplossingen voor uw probleem te creëren, dan bent u ook in staat voor andere problemen oplossingen te creëren.

 

De  wijze van het contact
Een oplossingsgerichte therapeut haakt aan bij de door u ervaren werkelijkheid. In de sessie, een andere context, wordt de betekenis van de ervaring van u anders, omdat u met de therapeut over uw ervaring praat.  U bent dan in staat een probleem anders te zien en daardoor  veranderingen toepassen, waardoor het probleem verdwijnt. De therapeut gebruikt zijn vragen en interventies om de te helpen hulpbronnen opnieuw te ontdekken en oplossingen te ontwerpen.
Er wordt gewerkt aan concrete kleine haalbare en duidelijk geformuleerde doelen, die u zelf stelt. Er wordt niet eindeloos gepraat over de oorzaak en achtergrond. Er wordt gekeken naar uw eigen krachten. Deze worden tijdens de therapie weer blootgelegd. Zo creëert u de bij uw eigen passende oplossingen.
De oplossingsgerichte therapie is geschikt voor mensen met depressieve klachten en allerlei psychosociale problemen, bijvoorbeeld stress, relatie- en gezinsproblemen, verlieservaringen, angsten, maar ook concentratieproblemen, uitstelgedrag en ongemotiveerdheid.

Een korte uitleg over de andere hierboven genoemde therapievormen.
Cognitieve therapie is een therapievorm die een verandering van denkwijze en van gewoonten beoogt, uitgaande van het idee dat de manier waarop iemand aan zijn of haar ervaringen inhoud geeft, bepalend is voor de stemming en het gedrag.

Gedragstherapie is een therapievorm waarbij stoornissen opgeheven kunnen worden die zijn opgelopen door verkeerd aangeleerde leerprocessen.

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een psychotherapievorm waarbij negatieve, traumatische ervaringen in een nieuw belevingskader worden geplaatst teneinde de betekenis van de ervaringen te veranderen, met als gevolg gedragsverandering.

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie